1. Wyjazd jest skierowany do miłośników jazdy terenowej i ma charakter turystyczno-offroadowy. W wyjeździe udział mogą wziąć właściciele samochodów wraz z osobami towarzyszącymi, które biorą udział w wyjeździe na zasadach pasażera. Każdy uczestnik bierze udział w wyjeździe wyłącznie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie biorące udział w wyjeździ odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie, którzy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych do uczestnictwa osoby niepełnoletniej w wyjeździe.
 2. Wyjazd nie jest rajdem, próbą czasową i nie ma charakteru rywalizacji. Wszyscy uczestnicy poruszają się jadąc w kolumnie, jako jedna grupa, realizując wspólnie program wyjazdu. Przewodnik dostosowuje tempo do aktualnych warunków oraz umiejętności uczestników. Wszelkie sugestie dotyczące postojów oraz zmiany trasy powinny być uzgadniane z resztą uczestników oraz Przewodnikiem.
 3. Odpowiedzialność za przygotowanie pojazdu i wyposażenia wyjazdowego ponosi właściciel pojazdu. Samochód musi być wyposażony w absolutne minimum wymagane na dany wyjazd. Uczestnik wybierający się swoim samochodem musi posiadać aktualne dokumenty wymagane na terenie Polski, takie jak prawo jazdy, aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC. Uczestnik wyjazdu nie będzie rościł sobie prawa do zwrotów pieniężnych za naprawę bądź holowanie pojazdu od Przewodnika.
 4. Na drogach publicznych kierowca ma obowiązek stosowania się do przepisów ruchu drogowego obowiązującego w danym kraju. Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z nimi przed wyjazdem. Nieświadomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej za popełnione wykroczenia. Uczestnik wyjazdu nie będzie rościł od Przewodnika zwrotu/partycypacji w kosztach nałożonego mandatu karnego.
 5. Uczestnik będący kierowcą zgłoszonego do wyjazdu pojazdu nie może znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających, W przypadku powstania podejrzenia, że uczestnik wyjazdu złamał powyższy zakaz – Przewodnik zastrzega sobie możliwość wykluczenia danego samochodu z listy uczestników wyjazdu bez zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie poleceń Przewodnika. Uczestnicy przebywający poza pojazdem muszą zachować szczególną ostrożność podczas pokonywania przez pojazd trudnych odcinków oraz w otoczeniu napiętych lin wyciągarek czy poruszających się samochodów innych Uczestników. Uczestnicy w ramach wzajemnej współpracy powinni pomagać sobie podczas trudnych odcinków przeprawowych. W razie wystąpienia wypadku czy innych niebezpiecznych sytuacji Uczestnicy są zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy oraz poinformowania Przewodnika, służb medycznych/ratowniczych.
 6. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Przewodnika i zabrania się wybierania innej drogi niż wskazuje Przewodnik a zwłaszcza poruszania się po drogach do tego nieprzeznaczonych. W przypadku braku możliwości przejazdu zaplanowaną trasą ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, zrywki drewna, opady itp. Przewodnik ma prawo do zmiany trasy bez wcześniejszej konsultacji z Uczestnikami. Nie należy podejmować samodzielnych prób przejazdu przeszkody bez uzgodnienia z Przewodnikiem. W przypadku złamania powyższego punktu i uszkodzenia pojazdu – Uczestnik nie będzie rościł od Przewodnika naprawy szkody. Jednocześnie Przewodnik nie ma prawa zmuszać uczestników do przejazdu przez daną przeszkodę terenową. W sytuacji odmowy przejazdu przez któregoś z Uczestników, Przewodnik wskaże mu alternatywne trasy lub poda adres miejsca, w którym uczestnik oraz Przewodnik się spotkają. W takim wypadku Uczestnik pokonuje dany odcinek trasy samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Od momentu rozstania do czasu ponownego spotkania Przewodnik nie ponosi odpowiedzialności za Uczestnika, ewentualne wypadki, straty materialne.
 7. Zabrania się nieodpowiedzialnego prowadzenia samochodu, wykonywania ryzykownych manewrów, zaśmiecania środowiska, wzniecania ognia w miejscach do tego niedozwolonych, w przypadku użycia wyciągarki i zaczepieniu liny o drzewo bezwzględnie wymagane jest użycie pasa do tego celu przeznaczonego. Zabrania się wybierania trasy innej niż wskazuje Przewodnik. Złamanie tych zasad naraża wszystkich uczestników na sankcje ze strony lokalnych służb.
 8. Przewodnik nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne w samochodach, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników i osób trzecich. Zalecamy wzmożoną ostrożność podczas posługiwania się narzędziami niebezpiecznymi takimi jak siekiery, wyciągarki, hi-lift, liny kinetyczne.
 9. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przewinienia wobec prawa panującego na terenie kraju, w którym przebywa podczas trwania wyjazdu, odpowiada za siebie przed służbami porządkowymi.
 10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązuje się do zgodnej współpracy z grupą i Przewodnikiem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych uczestników wyjazdu w sposób kulturalny i z szacunkiem. W przypadku łamania w/w zasad, przeszkadzania innym uczestnikom lub Przewodnikowi, notorycznego opóźniania grupy, niedostosowania się do programu uczestnik może zostać wykluczony z wyjazdu przez Przewodnika, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki uczestnik podążał dalej za grupą „na własną rękę”.
 11. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach oraz w wideorelacji z imprezy.
 12. Wyrażam zgodę na dopisanie mnie do listy mailingowej BezGranic4X4 i otrzymywanie informacji o kolejnych imprezach.
 13. Zwroty:
  a) w przypadku wyjazdów weekendowych lub dłuższych:
  – do 40 dni przed wyprawą zwracamy całą wpłaconą kwotę (chyba, że zostały przez nas poniesione udokumentowane koszty rezerwacji, pozwoleń, itp.)
  – do 14 dni przed wyprawą zwracamy 50% wpisowego.
  b) w przypadku wyjazdów jednodniowych:
  – do 20 dni przed wyprawą zwracamy całą wpłaconą kwotę (chyba, że zostały przez nas poniesione udokumentowane koszty rezerwacji, pozwoleń, itp.)
  – do 7 dni przed wyprawą zwracamy 50% wpisowego.
  Jeśli znajdziesz inną osobę/ekipę na swoje miejsce otrzymasz zwrot wpłaconych środków bez względu na powyższe terminy. Jeśli wyprawa zostanie odwołana z jakichkolwiek powodów, otrzymasz zwrot całej wpłaconej kwoty.
 14. Ja niżej podpisany występujący jako Uczestnik, oświadczam, że jestem świadomy ryzyka płynącego z jazdy terenowej i mam pełną świadomość, że jazda terenowa (off-road) może być niebezpieczna i może spowodować zagrożenie mojego zdrowia lub życia, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich. Oświadczam również, że wiadome i zrozumiałe dla mnie jest, że jazda terenowa wiąże się z możliwością wystąpienia strat materialnych, zniszczenia mienia, obniżenia jego wartości. Będąc poinformowanym o wszystkich tych możliwościach oraz po zapoznaniu się z regulaminem który jest dla mnie jasny i czytelny, oświadczam, że biorąc udział w imprezie ponoszę wyłączną odpowiedzialność za utratę zdrowia, życia, straty materialne – swoje własne, osób podlegających mojej opiece i biorących udział w w/w formie aktywności oraz osób trzecich niebiorących udziału w tym spotkaniu, a które w jakikolwiek sposób ucierpiałyby w wyniku moich działań. Złożenie podpisu pod niniejszym regulaminem świadczy o zapoznaniu się z nim i akceptacji jego warunków. Poprzez złożenie podpisu uczestnik zrzeka się praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Przewodnikowi w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z wyjazdem, w tym jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu czy stracie materialnej.

logo-BG_ico