REGULAMIN najmu namiotu dachowego WildCamp BezGranic4x4.pl

I. Postanowienia wstępne

Regulamin określa warunki i zasady najmu sprzętu turystycznego w umowach zawieranych przez Wynajmującego.

Osoba korzystająca z wypożyczalni zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni sprzętu oraz do przestrzegania jego zasad.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym, inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację sprzętu turystycznego;

Sprzęt – oznacza sprzęt turystyczny oferowany do wynajęcia przez Wynajmującego, zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie www.Bezgranic4x4.pl będący przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;

Formie Dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne itp.

Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się w dniach określonych w umowie.

II. Najemca

Najemcą sprzętu turystycznego może być pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego).

Najemca ponosi odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt przez cały okres trwania umowy najmu.

III. Oferta produktów

Aktualna oferta Sprzętu do wynajęcia znajduje się na stronie internetowej www.Bezgranic4x4.pl

Aktualne ceny najmu Sprzętu oraz kaucji, która pobierana jest przy odbiorze sprzętu przez Najemce, znajdują się na stronie internetowej www.Bezgranic4x4.pl Wszystkie ceny obejmują należny podatek VAT.

IV. Procedura zawierania umów najmu

Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji poprzez przesłanie formularza kontaktowego z zapytaniem o dostępność sprzętu lub dzwoniąc pod numerem telefonu 607575830 lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@bezgranic4x4.pl .

Umowa najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest na okres co najmniej 2 dni. Warunki krótszego lub dłuższego czas najmu są ustalane indywidualnie pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, bez względu na przyczynę, opłata za niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.

W odpowiedzi na złożoną przez Najemcę rezerwację, Wynajmujący przesyła Najemcy wzór umowy najmu, wycenę najmu Sprzętu, biorąc pod uwagę parametry przedstawione przez Najemcę przy okazji składania rezerwacji i wskazując dane do opłacenia kwoty najmu i innych należności w tym kaucji oraz miejsce odbioru wypożyczonego sprzętu.

Rezerwację uważa się za dokonaną, po wpłynięciu należności na konto Wynajmującego Bezgranic4x4 Paweł Pyciak, nr rachunku 70 1140 2017 0000 4902 0929 1065 lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu przez Najemcę. Po zaksięgowaniu wpłaty Wynajmujący prześle Najemcy potwierdzenie rezerwacji na wskazany przez niego adres e-mail.

Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:

  – zweryfikowanie danych Najemcy;

  – zaakceptowanie przez Najemcę niniejszego Regulaminu;

  – spełnienie warunków przewidzianych w Dział II

  – dostępność Sprzętu, który jest przedmiotem zainteresowania Najemcy:

  – dokonanie zapłaty kwoty najmu

Z chwilą uregulowania przez Najemcę kwoty najmu umowę uznaje się za zawartą.

Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy najmu. W przypadku, gdy wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego co najmniej na 7 dni przed planowanym użytkowaniem Sprzętu, Najemca nie poniesie kosztów wypowiedzenia umowy najmu Sprzętu. W przypadku, gdy wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego w terminie krótszym niż 7 dni bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia planowanego użytkowania Sprzętu, wówczas Najemca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 50% kosztów wyceny najmu Sprzętu, ustalonych zgodnie z postanowieniami Dział IV pkt. 4 Regulaminu.

Sprzęt zostaje wydany Najemcy w godz 9-17 ( lub ustalonej indywidualnie z Wynajmującym) w dniu wskazanym w umowie po spełnieniu poniższych warunków:

  – po podpisaniu umowy najmu,

  – wpłaceniu kwoty najmu,

  – wpłaceniu kwoty kaucji przy odbiorze sprzętu

V. Obowiązki stron umowy najmu

Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu sprawnego i umożliwiającego jego prawidłową eksploatację.

Montaż i demontaż wynajmowanego Sprzętu leży po stronie Najemcy.( Oczywiście pomożemy przy montażu 🙂 ) Najemca wypożyczający namiot dachowy powinien stawić się z autem, które spełnia warunki pozwalające na montaż namiotu dachowego. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji pożyczonego sprzętu i zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jeżeli takiej wiedzy nie posiada to będzie ona przekazana w momencie odbioru sprzętu.

Najemca zobowiązuje się użytkować Sprzęt z należytą starannością i zwrócić go Wynajmującemu w kompletnym stanie, w takim, w jakim Sprzęt znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia, zgodnie z postanowieniami umowy najmu.

W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta ze Sprzętu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem Sprzętu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Sprzętu, w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej..

VI. Zwrot Sprzętu

Najemca zobowiązany jest zwrócić wyczyszczony Sprzęt w dniu wskazanym w umowie najmu w godz.: 9-17 lub uzgodnionej z Wynajmującym.

Opóźnienie w zwrocie Sprzętu, spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 300 pln za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Przedłużenie najmu Sprzętu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:

  – złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 72 godziny przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz

  – uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu Sprzętu oraz

  – dokonania uzgodnionej z Wynajmującym opłaty ( co najmniej 120 zł za dzień najmu) za cały okres trwania przedłużonej umowy najmu.

Sprzęt niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w Dział VI zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Nie wyłącza to zobowiązania Najemcy do zapłaty kary umownej, zgodnie z Dział VI.

W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Sprzętu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem.

Pełen koszt zwrotu Sprzętu w miejscu innym niż ustalonym w umowie z Wynajmującym, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

Najemca ma obowiązek zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, sprawny technicznie, czysty i suchy. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie wynikające z jego prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. W przypadku zwrotu Sprzętu brudnego, mokrego lub uszkodzonego Wypożyczający ma prawo pobrania z kaucji kwoty stanowiącej koszt wyczyszczenia, wysuszenia lub naprawy sprzętu.

W razie awarii, uszkodzenia lub niesprawności Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku uszkodzenia Sprzętu przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw, zgodnie z Dział VI Regulaminu albo zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, w cenach wartości rynkowej. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

W razie kradzieży, zniszczenia tego rodzaju, że niemożliwa jest naprawa Sprzętu lub utraty Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, w cenach wartości rynkowej.

W przypadku, jeśli zniszczenie Sprzętu będzie tego rodzaju, że możliwe jest dokonanie jego naprawy, która nie spowoduje istotnej zmiany wartości Sprzętu, Najemca jest uprawniony do zlecenia naprawy na własny koszt i ryzyko, po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego o zleceniu naprawy. Alternatywnie według wyboru Najemcy, Wynajmujący, na prośbę Najemcy i na jego koszt i ryzyko, może zlecić dokonanie naprawy uszkodzonego Sprzętu. Zlecenie przez Najemcę naprawy nie wyłącza zobowiązania Najemcy do opłacania kwoty najmu za czas naprawy.

Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję przy odbiorze sprzętu jeżeli jest on bez wad lub przelewem w przeciągu 7 dni od zwrotu gdy sprzęt jest uszkodzony po potrąceniu kar umownych, a także innych potrąceń uzgodnionych przez strony.

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 r.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem Bezgranic4x4.pl

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu sprzętu turystycznego zawieraną przez Wynajmującego każdorazowo z Najemcą.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Podpis Najemcy                                                                                                              Podpis Wynajmującego